ÖĞRETMEN.NET KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

MUSLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİNE ait www.ogretmen.net ve www.öğretmen.net platformlarına (Öğretmen.Net) üye olmak ve bu platformlarda mesleki faaliyette bulunulması kapsamında yapılacak başvurular hakkında Aydınlatma Metni aşağıdaki gibidir;MUSLU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 10. maddesi çerçevesinde, Öğretmen.Net platformuna dahil olunarak başlayacak faaliyetler nedeniyle işlenen kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ile hukuki sebepleri, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kanun Kapsamında İşlenen Kişisel Verileriniz
Hizmetlerin sağlanması, üyelik başvurusu ve üyelik oluşturma işlemleri için kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız veya kurumsal kimlik bilgileriniz), iletişim bilgileriniz (adres bilgileriniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz) (“Kişisel Veri”), hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin hizmetlerimizin kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz, şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler, şirketimize üye özel ders öğretmeni olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler, hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler, şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler, açık rıza vermeniz ile birlikte işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri
Kampanya kapsamında işlenen kişisel verileriniz, çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ve kampanya başvuru sayfası olan www.öğretmen.net veya www.ogretmen.net üzerinden yazılı olarak elektronik ortamda otomatik olmayan yollarla, toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile şirketimiz tarafından Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.KVKK madde 5/2 (a) uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve KVKK madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak; Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan raporlama ve kayıtların saklanmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

KVKK madde 5/2 (c) uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; Platforma katılım taleplerinin alınması ve değerlendirmesi, Platforma katılımın sağlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,KVKK madde 5/2 (e) uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Hizmete ilişkin talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması, amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar
Kişisel verileriniz Öğretmen.Net ile akdettiğiniz sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla destek hizmeti aldığımız kurumlarla, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara, ve talebiniz halinde diğer üçüncü kişilere KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve bunlar tarafından işlenebilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz, buna itiraz etme,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı, yazılı olarak veya LIBADIYE CAD. EMAAR RESIDENCE No:82e/291 ÜSKÜDAR / İSTANBUL adresinde bulunan genel merkezimize bizzat başvurmak suretiyle veya noter kanalıyla yazılı olarak; Kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak info@musluteknoloji.com adresine başvurunuzu e-posta yoluyla göndererek; Güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olan kişisel e-posta adresinizi veya sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini kullanarak info@musluteknoloji.com adresine e-posta göndererek; Şirketimizin sabit telefon numarası olan 0216 8880888 numaralı telefonumuzdan arayarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen başka bir yöntemi kullanarak kullanabilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde şirket tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir.